Skip to content

Sztuczna inteligencja gra na Atari

OpenAI Gym oferuje środowiska retro gier z konsoli Atari na których można testować własnych agentów AI. Można przy tej okazji odbyć sentymentalną podróż w czasie do lat 80/90, czyli czasów ekscytacji pierwszymi komputerami domowymi i nocy spędzonych przed telewizorami wyświetlającymi prostą grafikę z wszelkiego rodzaju 8 bitowców.

Na początek klasyk wśród klasyków, Pong. Gra ta została wybrana w celu testowania samego algorytmu ale nie należy jej tu traktować jako przypadek szczególny. W moim głównym założeniu, ten sam algorytm, bez wykonywania znaczących modyfikacji, ma również radzić sobie z pozostałymi grami.

Dla każdej z gier w OpenAI Gym mamy dwie wersje środowisk, pierwsza jako obserwację daje nam stan pamięci konsoli, druga obraz generowany przez konsolę na ekran. Wybrałem tą drugą, tak jakby grający agent miał oko i był bardziej „ludzki”. Środowisko wygląda następująco:

import gym.spaces
env = gym.make('Pong-v0')

print(env.observation_space)
print(env.action_space)
print(env.unwrapped.get_action_meanings())
Box(210, 160, 3)
Discrete(6)
['NOOP', 'FIRE', 'RIGHT', 'LEFT', 'RIGHTFIRE', 'LEFTFIRE']

Agent obserwuje to co się dzieje na ekranie otrzymując trójkolorowy obraz RGB w rozdzielczości 210×160. Jako działanie może podjąć jedna z 6 akcji dostępnych dla kontrolera konsoli.

Drugim wprowadzonym przeze mnie antropomorfizmem (animizacją?), który będzie cechował mojego agenta jest pamięć ruchu. Obserwując to co dzieje się w grze agent widzi nie tylko stan bieżący ale także zmiany obrazu, które nastąpiły zdefiniowana liczbę kroków wcześniej. Niczym człowiek lub zwierze, które w obserwowanym otoczeniu, naturalnie wyłapuje w pierwszej kolejności te elementy, które się poruszają lub zmieniają kolor. Przykładowy przekazywany do agenta obraz po takiej modyfikacji może wyglądać jak poniżej:


Tak przygotowany obraz przepuszczamy jest przez 3 warstwy konwolucyjne, i jedną „płaską” by na wyjściu podjąć wybór (Softmax) jednego z 6 możliwych działań dla kontrolera. Do oceny bieżących poczynań agenta używamy zwracanej przez środowisko nagrody, która w tym wypadku po prostu wynosi 1 dla każdego zdobytego punktu. W przypadku uzyskania nagrody, zapamiętujemy wszystkie poprzedzające obserwacje i akcje jakie przy nich zostały podjęte, które pozwoliły zdobyć agentowi punkt w grze. Gra kończy się w momencie kiedy dowolna ze stron uzyska wynik 21 punktów. Przez pierwsze 200 gier poruszamy się zupełnie losowo co pozwala nam zdobyć w sumie około 150 punktów uzyskanych po około 10k-12k akcjach. Tak baza obserwacji i akcji będzie podstawą do pierwszego treningu sieci. Dane treningowe przepuszczamy przez sieć 10 razy (epochs). W kolejnych próbach poruszamy się już zgodnie z tym co podpowiada nam nauczona tak sieć. Dalej co 10 grę trenujemy sieć ponownie, nowymi przypadkami w których zdobyliśmy punkt. Do ogólnej oceny działania algorytmu używamy średnią z uzyskanego wyniku własnego w ostatnich 100 grach.

Przy sieci zdefiniowanej bez warstw Pooling i Dropout (ponad 120M wag) obliczenia trwają dość długo ale już po około 1200 grach uzyskujemy średni wynik ze 100 gier powyżej 20 punktów. Po 1800 grach agent gra całkiem dobrze i ma wypracowaną własną strategię na osiągnięcie sukcesu.

Kod programu:

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Dec 24 21:17:54 2018

@author: majcher.net
"""
import argparse
import os.path
import numpy as np
import gym.spaces
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import random
from PIL import Image

#move randomly and explore in the first n games
random_stage=200

#try to play the game NP times
NP=2000

#use last m frames to detect motion
m=5

#be verbose
verbose=1

frame_x = 96
frame_y = 96

parser = argparse.ArgumentParser(description='Agent playing atari pong game.')
parser.add_argument('-l', dest='filename', help='filename of keras model', required=False)
parser.add_argument('-vo', dest='video_output_dir', help='write video output to directory', required=False)
parser.add_argument('-r', help='render environment', dest='render',
          action='store_true', required=False, default=False)
args = vars(parser.parse_args())

keras_model_file = args['filename']
video_output_dir = args['video_output_dir']

def get_counter(fname="counter.txt"):
  """
  Reads from file and return the experiment counter, also incerease it and save.
  """
  if os.path.exists(fname):
    fcounter = open(fname,"r+")
    counter = fcounter.read()
    counter = int(counter)
    fcounter.seek(0)
    fcounter.write("{}".format(counter+1))
  else:
    fcounter = open(fname,"a+")
    counter = 1
    fcounter.write("{}".format(counter+1))
    
  fcounter.truncate()
  fcounter.close()
  return counter

def onehot(i,n):
  """
  Create and return n elements vector with all 0 and 1 on ith position.
  """
  vec = np.zeros(n)
  vec[i] = 1.
  return vec

def rgb2bw(image):
  """
  Make and return BW image form RGB got as numpy array. 
  Greyscale of BW image is 0-51
  """
  return np.mean(image/5, axis=2).astype(np.uint8)   
  
def reduceimg(image):
  """
  Resize image to farme_x,frame_y size.
  """
  return np.array(Image.fromarray(image).resize((frame_x, frame_y)))

def movement_trail (curr_frame, prev_frame, prev_trail, frames):
  """
  Make image of movement trail
  
  curr_frame - image of current environment observation
  prev_frame - image of previous environment observation
  prev_trail - image of previous movement trail
  m     - how many frames to remember
  """
  trail = np.add(prev_trail, np.where(curr_frame != prev_frame, frames, 0))
  trail[trail > frames] = frames
  trail = trail - 1
  trail[trail < 0] = 0
  return trail

#set experiment run counter
counter = get_counter()

#select Pong environment
if video_output_dir:
  env_wrapper = gym.make('Pong-v0')
  env = gym.wrappers.Monitor(env_wrapper, video_output_dir, force = True)
else:
  env = gym.make('Pong-v0')

n_actions = len(env.unwrapped.get_action_meanings())
scores = {'C': [], 'A': []}

#define convolutional neural network
from tensorflow.python.keras.models import Sequential, load_model
from tensorflow.python.keras.layers import Input, Dense, Flatten, Conv2D, AveragePooling2D, MaxPooling2D, Dropout, Activation


if keras_model_file:
  nn_model = load_model(keras_model_file)
  init_model = False
else:
  nn_model = Sequential()

  nn_model.add(Conv2D(32, (6, 6), strides=(1, 1), padding='valid', data_format="channels_last", input_shape=(frame_x,frame_y,1)))
  nn_model.add(Activation('relu'))
  nn_model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2)))
  nn_model.add(Dropout(0.1))

  nn_model.add(Conv2D(64, (4, 4), strides=(1, 1), padding='valid'))
  nn_model.add(Activation('relu'))
  nn_model.add(AveragePooling2D(pool_size=(2, 2)))
  nn_model.add(Dropout(0.1))

  nn_model.add(Conv2D(128, (2, 2), strides=(1, 1), padding='valid'))
  nn_model.add(Activation('relu'))
  #nn_model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
  #nn_model.add(Dropout(0.1))

  nn_model.add(Flatten())
  nn_model.add(Dense(256))
  nn_model.add(Activation('relu'))
  nn_model.add(Dense(n_actions))
  nn_model.add(Activation('softmax'))

  nn_model.compile(optimizer='adam',
           loss='categorical_crossentropy',
           metrics=['accuracy'])
  init_model = True

if verbose:
  nn_model.summary()

all_train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
all_train_Y = np.zeros((0,n_actions))

R = range(NP) if init_model else range(random_stage+1,NP)

for p in R:
  env.reset()
  
  observation, reward, done, info = env.step(0)
  observation = rgb2bw(reduceimg(observation))
  
  prev_observation = observation
  motion = np.zeros(shape=prev_observation.shape)
  train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
  train_Y = np.zeros((0,n_actions))
  
  done = False
  total_reward = 0
  computer_score = 0

  if p < random_stage:
    eve = 1.
  else:
    eve = 0.

  if not p % 100 and p > random_stage:
    nn_model.save('run_{}_model_step_{}.keras'.format(counter,p))
  
  
  while(not done):
    if args['render']:
      env.render()
      
    #make movement trail
    motion = movement_trail(observation, prev_observation, motion, m)
    
    #combaine current observation of environment and movement trail to make input for CNN
    frame_to_learn = observation + motion * 50
    
    #normalize data
    x = np.array([frame_to_learn/255]).reshape(1,frame_x,frame_y,1)
    
    #choose explore or get best trained action and exploite
    if eve > np.random.random():
      action = env.action_space.sample()
    else:
      pred = nn_model.predict(x)
      action = np.random.choice(n_actions, p=pred[0])
    
    #remember environment state and performed action
    train_X = np.append(train_X, x, axis=0)
    train_Y = np.append(train_Y, onehot(action,n_actions).reshape(1,n_actions), axis=0)
    
    prev_observation = observation
    observation, reward, done, info = env.step(action)
    observation = rgb2bw(reduceimg(observation))
    
    if reward > 0:
      #if scored a point, remrmber all states and moves to train later
      total_reward += 1
      if verbose:
        print ("{}/{}\tAgent scored a point, remember to learn {} moves.".format(computer_score,total_reward,len(train_Y)))
      all_train_X = np.append(all_train_X, train_X, axis=0)
      all_train_Y = np.append(all_train_Y, train_Y, axis=0)
      train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
      train_Y = np.zeros((0,n_actions))

    elif reward < 0:
      computer_score += 1
      if verbose:
        print ("{}/{}\tAgent lost a point.".format(computer_score,total_reward))
      train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
      train_Y = np.zeros((0,n_actions))
    

  if p == random_stage:
    epochs = 10
    batch_size = 100
  
    nn_model.fit(x=all_train_X, y=all_train_Y,batch_size=batch_size,epochs=epochs,verbose=verbose)
    all_train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
    all_train_Y = np.zeros((0,n_actions))
  
  elif p > random_stage and not p % 10:
    
    if random_stage < p <= random_stage + 100:
      epochs = 4
      batch_size = 100
    
    elif random_stage + 100 < p <= random_stage + 200:
      epochs = 3
      batch_size = 100
    
    elif random_stage + 200 < p <= random_stage + 300:
      epochs = 2
      batch_size = 100

    nn_model.fit(x=all_train_X, y=all_train_Y,batch_size=batch_size,epochs=epochs,verbose=verbose)
    all_train_X = np.zeros((0,frame_x,frame_y,1))
    all_train_Y = np.zeros((0,n_actions))

  scores['A'].append(total_reward)
  scores['C'].append(computer_score)
  
  print ("Game {}-{}, eve rate {:3.2f}, result {}/{}, last 100 games: mean score {:4.2f}/{:4.2f}, wins {}/{}"
      .format(counter,p,eve,computer_score,total_reward,
          np.mean(scores['C'][-100:]),np.mean(scores['A'][-100:]),scores['C'][-100:].count(21),scores['A'][-100:].count(21)))


env.close()

if env_wrapper:
  env_wrapper.close()
Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *